Navigatie
ALGEMENE VOORWAARDEN

Inleiding
Hieronder vind je onze algemene voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities
1 Kroot&Krauw gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 65793005 handelend onder de naam Kroot&Krauw
2 Website: de website van Kroot&Krauw, te raadplegen via www.krootenkrauw.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Kroot&Krauw.
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Kroot&Krauw en klant, van welke overeenkomst de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Kroot&Krauw zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 2 Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor Kroot&Krauw jou slechts bindend, indien en voor zover deze door Kroot&Krauw uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie
1 Alle op de website en in andere van Kroot&Krauw afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kroot&Krauw kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Kroot&Krauw afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3 Kroot&Krauw kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming overeenkomst
1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door klant van het aanbod van Kroot&Krauw en het voldoen aan de daarbij door Kroot&Krauw gestelde voorwaarden.
2 Indien klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kroot&Krauw onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Kroot&Krauw het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4 Kroot&Krauw kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of klant aan zijn betalingsverplichtngen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Kroot&Krauw op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
5 Kroot&Krauw heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Uitvoering overeenkomst
1 Zodra de bestelling door Kroot&Krauw is ontvangen, stuurt Kroot&Krauw de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2 Kroot&Krauw is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
3 Op de Website wordt duidelijk omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden.
4 Indien Kroot&Krauw de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuw leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5 Kroot&Krauw raadt klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur per e-mail, te melden.
6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betref, over op klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op klant. Als klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

Herroepingsrecht
1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Kroot&Krauw binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De in lid 1 genoemde termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heef ontvangen, of: als klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heef ontvangen. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
2 Klant dient zelf de retourkosten te dragen.
3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat klant in een fysieke winkel zou kunnen.
4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
5 Klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Kroot&Krauw of op andere ondubbelzinnige wijze aan Kroot&Krauw kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Kroot&Krauw bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Kroot&Krauw
Afd. Retouren
Houtlaan 21
3016 DA, Roterdam

6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan klant op dezelfde wijze als dat klant de bestelling heeft betaald. Als klant heef gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Kroot&Krauw de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Kroot&Krauw aanbiedt het product zelf af te halen, mag Kroot&Krauw wachten met terugbetalen tot Kroot&Krauw het product heeft ontvangen of tot klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
8 Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.

Betaling
1 Klant dient betalingen aan Kroot&Krauw volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Kroot&Krauw is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling bij afhalen dient de klant de betaling gelijk te voldoen. Na levering kent klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
2 Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de is gewezen op de te late betaling en Kroot&Krauw de klant een termijn van 14 dagen heef gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Kroot&Krauw gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Kroot&Krauw kan ten voordelen van klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Klachtenprocedure
1 Indien klant een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Kroot&Krauw, dan kan hij bij Kroot&Krauw telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de algemene voorwaarden.
2 Kroot&Krauw geeft klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Kroot&Krauw
Houtlaan 21
3016 DA
Roterdam

www.krootenkrauw.nl
info@krootenkrauw.nl
KvK 65793005
BTW NL856261774B01
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2018 KROOT&KRAUW | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel